รู้จักกลยุทธ์ ESG แนวคิดเพื่อการลงทุนที่ยั่งยืนและควรให้ความสำคัญในปี 2567

นักธุรกิจทั้งหลายต้องรู้จักกลยุทย์แบบ ESG ที่กำลังได้รับความน่าสนใจ เกี่ยวกับประเด็นแนวคิดการลงทุนที่ยั่งยืนในปี 2567 หลายองค์กรได้นำมาปรับใช้เป็นกฏเกณฑ์และนำมาปฏิบัติเพื่อเพิ่มโอกาส โดยเฉพาะกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการจัดพอร์ตโฟลิโอคาร์บอนต่ำและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน

แนวคิดนี้ ถือว่าเป็นแนวคิดที่ตลาดหลักทรัพย์และตลาดเงินทุนทั่วโลกนั้นให้ความสำคัญเพื่อให้ธุรกิจได้ผลตอบแทนในระยะยาว แล้วกลยุทย์แบบ ESG มีความสำคัญยังไงต่อนักลงทุน ไปหาคำตอบในบทความนี้พร้อม ๆ กัน

ESG แนวคิดเพื่อการลงทุนที่ยั่งยืนมาจากอะไรบ้าง

Environmental (สิ่งแวดล้อม)

นโยบายการบริหารการจัดการทรัพยากรที่ดี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ยังคงจำเป็นต้องคำนึงถึงทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้งานต้องให้คุ้มค่าที่สุด รวมถึงการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปล่อยมลพิษ หลายประเทศตื่นตัวในเรื่องนี้ มาก หันมาสนใจ ESG กันมาก ซึ่งต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยจัดการ เช่น พลังงานสะอาด, ยานยนต์ไฟฟ้า ที่จะช่วยในการลดก๊าซเรือนกระจก

Social (สังคม)

หากพูดถึงคำว่า สังคมอาจเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก เช่น พนักงงาน ลูกค้า ชุมชนท้องถิ่น เพราะธุรกิจที่ดีต้องไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น รวมไปปถึงความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้า ในด้านสังคมอาจจะใช้ตัวชี้วัดจากการให้ค่าตอบแทนที่ดีให้กับพนักงาน การให้ความสำคัญของการเป็นมนุษย์ การให้ความสำคัญเรื่องความเท่าเทียม

Governance (บรรษัทภิบาล)

การบริหารจัดการธุรกิจบรรษัทภิบาลเกี่ยวข้องกับความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงการต่อต้านการทุจริต ต้องตรวจสอบเพื่อประโยชน์ที่เป็นธรรมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร กฎระเบียบ การจัดการภาษี ความปลอดภัยภายใน เพื่อลดการคอรัปชั่นในองค์กรสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส

ประเด็น ESG กลยุทธ์แนวคิดที่ควรให้ความสำคัญ

การประกาศออกกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หน่วยงานที่กำกับดูแลดูแลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยได้เพิ่มความเข้มข้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน 

  • (EU) มีการบังคับใช้ข้อบังคับว่า ด้วยการรายงานความยั่งยืนขององค์กร (Corporate Sustainability Reporting Directive: CSRD)’ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567  กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้องค์กรขนาดใหญ่และบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดยกเว้นบริษัทที่จดทะเบียนขนาดเล็ก ต้องมีการเปิดเผยด้านข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมว่า มีผลกระทบต่อธุรกิจหรือเปล่า ซึ่งถ้าต้องรายงานข้อมูลภายใต้มาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของยุโรป บริษัทต้องเริ่มเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานตามมาตรฐาน ESRS ก่อนจะเผยแพร่รายงานในปี 2568  
  • สหรัฐฯ นอกจากกฎหมาย Clean Competition Act หรือ US-CBAM ซึ่งเป็นมาตรการเกี่ยวกับภาษีคาร์บอนที่จะเริ่มบังคับใช้ในปี 2568 กับอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้มข้น ก่อนขยายไปอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในปี 2570 ต่อไป มีการบังคับใช้ร่าง พ.ร.บ. การเปิดข้อมูลสภาพภูมิอากาศของรัฐแคลิฟอร์เนียรวม 2 ฉบับ คือ SB 253 ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบขององค์กรต่อข้อมูลของสภาพภูมิอากาศ เพื่อรายงานความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ องค์กรขนาดใหญ่ต้องรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม  พ.ร.บ. นี้จะมีผลบังคับใช้ในปี 2568 แต่บริษัทต้องเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2567 ต้องจับตาดูว่าหากปลายปีมีการเปลี่ยนขั้วอำนาจ จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกี่ยวข้องกับ ESG

การจัดพอร์ตโฟลิโอคาร์บอนต่ำ

ประเด็นการจัดพอร์ตโฟลิโอคาร์บอนต่ำ เป็นแนวโน้มที่สำคัญที่นักลงทุนขนาดใหญ่และนักลงทุนขนาดย่อยต้องปรับพอร์ตลงทุน โดยลดหรือหลีกเลี่ยงการลงทุนในบริษัทที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง โดยจะมุ่งเน้นการลงทุนในด้านสินทรัพย์หรือกิจการที่ปล่อยคาร์บอนต่ำมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับผลสำรวจความคิดเห็นของ Morningstar ที่ระบุว่า เจ้าของสินทรัพย์ 2 ใน 3 หรือ 67% เชื่อว่า ประเด็น ESG ที่ใน 5 ปีที่ผ่านมามีการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นโดยมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมเป็นแรงขับเคลื่อน เชื่อว่าประเด็นนี้จะมาพร้อมกับโอกาสและความเสี่ยงในการลงทุน จึงกดดันให้บริษัทเพิ่มแผนการระดมทุนและพยายามปรับปรุงการดำเนินงานไปสู่การปล่อยการ์คาร์บอนต่ำ

เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน 

เทคโนโลยีมีแนวโน้มที่ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเพราะประเทศต่าง ๆ หรือองค์กรธุรกิจทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับประเด็น ESG โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการน้ำ เป็นต้น ให้สอดรับกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ตามความตกลงของปารีส ซึ่งจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยี เพื่อให้การลดก๊าซเรือนกระจกสามารถทำได้รวดเร็วและต่อเนื่องจะเกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน เศรษฐกิจหมุนเวียน การเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซอุปทานการดักจับ เพื่อใช้ประโยชน์กักเก็บคาร์บอนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและได้เชื้อเพลิงที่ยั่งยืน

แนวทางและกลยุทธ์ ESG ในการทำธุรกิจที่ยั่งยืนที่นักลงทุนในปี 2567 ต้องปรับตัว ซึ่งแน่นอนว่าเกี่ยวข้องประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเน้นการเติบโตของธุรกิจไปพร้อมกับการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืนในระยะยาว นักลงทุนให้ความสนใจกับประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สะท้อนให้เห็นว่ามีความรับผิดชอบของธุรกิจต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกและพลังงานหมุนเวียน แนวคิด ESG จะเพิ่มโอกาศสร้างผลตอบแทนแก่ธุรกิจในระยะยาวได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

PARK FACTORY ผู้ให้บริการการขายโกดัง และให้เช่าโกดังโรงงานสำหรับ SME ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

หากคุณกำลังมองหาโกดังคลังสินค้า ที่ Park Factory เราเป็นผู้ให้บริการโกดังโรงงานสำหรับ SME ด้วยโครงการสีเขียว สภาพแวดล้อมสวยงามน่าอยู่ ให้ความสำคัญในทุกรายละเอียดของโกดังทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างอาคาร หรือ Landscape ออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อให้ผู้เช่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด → เข้าชมโครงการ

ช่องทางการติดต่อ PARK FACTORY 

ที่ตั้ง : 176 ซอยกาญจนาภิเษก 5 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

เบอร์โทรติดต่อ : 092-379-7444, 081-751-4440

อีเมล์ : property.user14@gmail.com

Google Map : https://maps.app.goo.gl/STYgHNRPHGAZZ6SX8 

Scroll to Top