FIABCI-Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS 2021

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ในฐานะนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) ได้จัดงาน 2021 FIABCI-Thai Prixd’Excellence Awardsเพื่อเชิดชูเกียรติโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น FIABCI เป็นคำย่อของภาษาฝรั่งเศสคือ”Federation Internationale des Administrateurs de Bien-Conselis Immobiliers” ซึ่งแปลว่า “The International Real Estate Federation”  โดยแบ่งประเภทรางวัลอสังหาฯชั้นนำ เป็น 15 ประเภท ได้แก่​

1. โครงการอสังหาริมทรัพย์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
2. โครงการอสังหาริมทรัพย์ด้านอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
3. โครงการเมืองใหม่ เมืองชี้นำ
4. โรงแรม
5. ศูนย์ประชุม
6. นิคมอุตสาหกรรมหรืออสังหาฯประเภทอุตสาหกรรม
7. อาคารสำนักงาน
8. โครงสร้างพื้นฐาน เช่น สะพาน ถนน ทางด่วน รถไฟฟ้า
9. อาคารชุดพักอาศัย
10. ที่อยู่อาศัยแนวราบ
11. รีสอร์ต อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักผ่อน
12. ศูนย์การค้า อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์
13. อสังหาริมทรัพย์ชนบท เช่น สวนเกษตร สวนป่า
14. อสังหาริมทรัพย์ประเภทพิเศษ เช่น สนามบินนานาชาติ
15. อสังหาริมทรัพย์ประเภทการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยโครงการ Park Factory ได้รับรางวัลประเภท นิคมอุตสาหกรรมหรืออสังหาฯประเภทอุตสาหกรรมท่านสามารถดูบรรยายกาศของงานได้ที่นี่

Scroll to Top