อัปเดต อัตราค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ปี 2567

สำหรับปี 2567 นี้ใครที่กำลังสนใจอยากครอบครองเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ เรื่องของค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมเกี่ยวกับ “ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน”  ที่มีการซื้อขายกัน ในการโอนกรรมสิทธิ์เป็นเรื่องที่เจ้าของที่ดินและผู้ซื้อควรรู้ว่าต้องเตรียมค่าธรรมเนียมการโอนให้พร้อม และในการทำธุรกรรมการโอนที่ดินจะต้องมีการเตรียมเอกสารอะไรบ้างเพื่อให้การมีที่ดินหรือการเป็นเจ้าของที่ดินนั้นเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น

ข้อกำหนดในการลดอัตราค่าธรรมเนียมการโอน 2567

การลดค่าธรรมเนียมการโอน เป็นการปรับปรุงมาตรการที่เดิมนั้นเคยมีผลบังคับใช้ตามมติ ครม. ให้สิทธิกับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท เพื่อให้คนไทยได้ครอบครองและมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง

 • การโอนนั้นจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาและเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
 • การซื้อขายที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสอง ได้ทั้งบ้านเดี่ยว ห้องชุด บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์
 • ราคาซื้อขาย ราคาประเมิน และวงเงินจำนองต้องไม่เกิน 3 ล้านบาท
 • การได้ลดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะต้องทำการโอนและจดจำนองในคราวเดียวกัน

การคำนวณค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน

การคำนวณนั้น จะคำนวณโดยการคิดเป็น 1% ของการประเมิน เช่น การซื้อบ้านราคา 3 ล้าน แต่มีราคาประเมิน 2 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการโอน 1% จะต้องเตรียมค่าธรรมเนียมในการโอน 20,000 บาท

ค่าธรรมเนียมในกรณีประเภทเครือญาติ ซึ่งปกติแล้วนั้นค่าธรรมเนียมการโอนจะอยู่ที่ 2% หรือเป็นเงิน 40,000 บาท การลดค่าธรรมเนียมการโอน จะทำให้เราลดเรื่องค่าใช้จ่ายในการโอนครึ่งหนึ่ง 

ค่าธรรมเนียมการโอนในกรณีเป็นเครือญาติ

ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินให้ลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย คือ กรณีนี้ทางพ่อและแม่ต้องจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจะอยู่ที่ 0.5% จากราคาที่ประเมิน
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% จากราคาที่ประเมิน
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 0.5% จากราคาที่ประเมิน เฉพาะส่วนที่เกิน 20 ล้านขึ้นไป

ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินให้ลูกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คือ กรณีลูกเกิดระหว่างที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือพ่อไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร 

 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจะอยู่ที่ 0.5% จากราคาที่ประเมิน
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาที่ประเมิน
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามขั้นบันไดจากราคาประเมิน สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 50%

ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินให้ญาติฝ่ายอื่นที่ไม่ใช่ลูก คือ กรณีที่ดินให้ญาติที่อยู่ในสายเลือด ไม่ว่าจะเป็นพี่น้อง พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย หลาน หรือบุตรบุญธรรม 

 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจะอยู่ที่ 2.0% จากราคาที่ประเมิน
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาที่ประเมิน
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามขั้นบันไดจากราคาประเมิน สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 50%

เอกสารที่ต้องใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์ การโอนบ้าน ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

เอกสารสำคัญสำหรับการโอนของบุคคลธรรมดานั้น มีเอกสารที่ต้องเตรียมดังนี้

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนาและมีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนาและมีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
 • ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน จะต้องใช้หนังสือมอบอำนาจที่ดิน(ทด.21) หรือหนังสือมอบอำนาจห้องชุด (อช.21)แล้วแต่กรณีและมีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
 • หากมีการ “เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล” จะต้องนำหนังสือสำคัญการเปลี่ยนมาด้วย
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองปลอดภาระหนี้จากนิติบุคคล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า คำสั่งศาล ฯลฯ ตัวจริง (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมที่อาจจะต้องจ่าย

ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ 

การจดจำนอง จะมีการเรียกเก็บในกรณีที่ผู้ซื้อมีการซื้อบ้านหรือสังหาอื่น ๆ ด้วยการขอสินเชื่อจากธนาคารแต่สำหรับผู้ที่ซื้อด้วยเงินสดจะไม่เสียค่าธรรมเนียม โดยปกติจะคิดอัตรา 1% ของมูลค่าจำนองแต่ในปี 2567 จะมีการปรับลดค่าธรรมเนียมลงเป็น 0.01% ตามเงื่อนไข

ค่าอากรแสตมป์

ค่าอากรแสตมป์ จะคิดเป็นร้อยละ 0.5% ขอราคาซื้อ-ขายหรือราคาประเมิณ ถ้าในกรณีที่ผู้ขายต้องชำระค่าภาษีธุรกิจเฉพาะก็ไม่ต้องชำระค่าอากรแสตมป์ ซึ่งการคำนวณนั้น หากราคาบ้าน 2.5 ล้านบาท แต่ราคาขายอยู่ที่ 3.5 ล้านบาท ก็จะยึดในส่วนของราคาขายเพราะมีราคาที่สูงกว่า ก็จะต้องจ่ายค่าอากรแสตมป์ 3,500,000 x 0.5% = 17,500 บาท

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

ค่าธรรมเนียมนี้จะเรียกเก็บเมื่อผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต่อเนื่องไม่เกิน 1 ปีหรือการถือครองอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 5 ปี เสียในอัตรา 3.3% ของราคาซื้อ-ขาย

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้จะเรียกเก็บตามหลักเกณฑ์ของกรมที่ดิน ขึ้นอยู่การได้มาของอสังหาริมทรัพย์และจำนวนปีที่ถือครองนั่นเอง

เรื่องของอัตราค่าธรรมเนียมและเอกสารที่เรานั้นต้องเตรียมไว้ มีความจำเป็นมากในการโอนกรรมสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายที่ดินนั้น ๆ จะต้องทราบไม่ว่าจะเป็นการโอนแบบเครือญาติหรือการโอนแบบบุคคลทั่วไป รายละเอียดเล็กน้อยที่เราควรใส่ใจเพื่อให้การทำธุรกรรมนั้นเป็นเรื่องง่าย ลดความวุ่นวายของการจัดการเอกสาร อีกทั้งยังไม่เสียเปรียบเรื่องของตัวเงินที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอีกด้วย

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ 

PARK FACTORY ให้บริการ ขาย-ให้เช่าโกดังสำเร็จรูป คัดสรรเรื่องของทำเลมาแล้ว ขนาดที่ดิน ออกแบบตัวอาคาร ทัศนียภาพ ถูกหลักฮวงจุ้ยเพื่อช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ธุรกิจคุณ

ถ้าหากคุณกำลังมองหาโกดังสำเร็จรูปที่มีทำเลดี โกดังที่มีมาตรฐานที่มาพร้อมกับฟังค์ชั่น การออกแบบเพื่อตอบโจทย์กับธุรกิจของคุณ PARK FACTORY ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตและคุ้มค่าที่จะลงทุน  เข้าชมโครงการ

ช่องทางการติดต่อ PARK FACTORY 

ที่ตั้ง : 176 ซอยกาญจนาภิเษก 5 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

เบอร์โทรติดต่อ : 092-379-7444, 081-751-4440

อีเมล์ : property.user14@gmail.com

Google Map : https://maps.app.goo.gl/STYgHNRPHGAZZ6SX8 

Scroll to Top