สีผังเมือง แต่ละพื้นที่มีข้อจำกัดการใช้งานอย่างไรบ้าง แล้วโกดังขายอยู่สีไหนกัน

สีผังเมือง เป็นเขตพื้นที่ที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 โดยมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 9 ผังสี สำหรับพื้นที่ที่เป็นที่ดินเขตอุตสาหกรรมและคลังสินค้า คือ เขตพื้นที่สีม่วงและเขตพื้นที่สีม่วงอ่อน เขตพื้นที่สีม่วงมีวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่ออุตสาหกรรมและคลังสินค้าเป็นหลัก ในขณะที่เขตพื้นที่สีม่วงอ่อนมีวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อคลังสินค้าเป็นหลัก สีผังเมืองทั้ง 9 สี มีดังนี้

 1. เขตพื้นที่ สีเหลือง
 2. เขตพื้นที่ สีส้ม
 3. เขตพื้นที่ สีน้ำตาล
 4. เขตพื้นที่ สีแดง
 5. เขตพื้นที่ สีม่วง
 6. เขตพื้นที่ ม่วงอ่อน
 7. เขตพื้นที่ สีเขียว
 8. เขตพื้นที่ สีเข้ม
 9. เขตพื้นที่ สีน้ำเงิน

สำหรับโกดังขายจะอยู่สีม่วง ซึ่งเป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม โดยสามารถปลูกสร้างโรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้า อาคารสำนักงานให้เช่าได้นั่นเอง 

1. เขตพื้นที่สีเหลือง

เขตพื้นที่สีเหลืองตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 หมายถึง ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ให้ประโยชน์ส่วนใหญ่ เพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ รวมถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัย และกิจการที่ไม่เป็นพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยและการพัฒนาชุมชนขนาดย่อม

เขตพื้นที่สีเหลืองแบ่งย่อยออกเป็น 5 ประเภทย่อย ตามรหัสกำกับ ได้แก่ ย.1, ย.2, ย.3, ย.4, และ ย.5

ข้อจำกัดการใช้งานของเขตพื้นที่สีเหลือง สรุปได้ดังนี้

 • ไม่สามารถใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ยกเว้นกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัย เช่น ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร สถานศึกษา สถานพยาบาล เป็นต้น
 • ไม่สามารถใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ เช่น อาคารสูงเกิน 10 ชั้น อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน เป็นต้น
 • ไม่สามารถใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้างอาคารที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรมที่มีมลพิษ เป็นต้น

นอกจากข้อจำกัดข้างต้นแล้ว ยังมีข้อจำกัดอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 เช่น การกำหนดความสูงของอาคาร การกำหนดพื้นที่จอดรถ การกำหนดระยะร่น เป็นต้น

2. เขตพื้นที่ สีส้ม

เขตพื้นที่สีส้ม ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 หมายถึง ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ประโยชน์ส่วนใหญ่ เพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัย และกิจการที่ไม่เป็นพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยและการพัฒนาชุมชนขนาดกลาง

เขตพื้นที่สีส้มแบ่งย่อยออกเป็น 5 ประเภทย่อย ตามรหัสกำกับ ได้แก่ ย.6, ย.7, ย.8, ย.9, และ ย.10

ข้อจำกัดการใช้งานของเขตพื้นที่สีส้ม สรุปได้ดังนี้

 • ไม่สามารถใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ยกเว้นกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัย เช่น ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร สถานศึกษา สถานพยาบาล เป็นต้น
 • ไม่สามารถใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ เช่น อาคารสูงเกิน 15 ชั้น อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน เป็นต้น
 • ไม่สามารถใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้างอาคารที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรมที่มีมลพิษ เป็นต้น

นอกจากข้อจำกัดข้างต้นแล้ว ยังมีข้อจำกัดอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 เช่น การกำหนดความสูงของอาคาร การกำหนดพื้นที่จอดรถ การกำหนดระยะร่น เป็นต้น

3. เขตพื้นที่ สีน้ำตาล

เขตพื้นที่สีน้ำตาลตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 หมายถึง ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ให้ประโยชน์ส่วนใหญ่ เพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัย และกิจการที่ไม่เป็นพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยและการพัฒนาชุมชนขนาดใหญ่

เขตพื้นที่สีน้ำตาลแบ่งย่อยออกเป็น 5 ประเภทย่อย ตามรหัสกำกับ ได้แก่ ย.8, ย.9, ย.10, ย.11, และ ย.12

ข้อจำกัดการใช้งานของเขตพื้นที่สีน้ำตาล สรุปได้ดังนี้

 • ไม่สามารถใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ยกเว้นกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัย เช่น ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร สถานศึกษา สถานพยาบาล เป็นต้น
 • ไม่สามารถใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ เช่น อาคารสูงเกิน 20 ชั้น อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน เป็นต้น
 • ไม่สามารถใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้างอาคารที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรมที่มีมลพิษ เป็นต้น

นอกจากข้อจำกัดข้างต้นแล้ว ยังมีข้อจำกัดอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 เช่น การกำหนดความสูงของอาคาร การกำหนดพื้นที่จอดรถ การกำหนดระยะร่น เป็นต้น

4. เขตพื้นที่ สีแดง

เขตพื้นที่สีแดงตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 หมายถึง ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ให้ประโยชน์ส่วนใหญ่ เพื่อการพาณิชย์ การท่องเที่ยว และกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เหมาะสำหรับการพัฒนาธุรกิจและการท่องเที่ยว

เขตพื้นที่สีแดงแบ่งย่อยออกเป็น 5 ประเภทย่อย ตามรหัสกำกับ ได้แก่ พ.1, พ.2, พ.3, พ.4, และ พ.5

ข้อจำกัดการใช้งานของเขตพื้นที่สีแดง สรุปได้ดังนี้

 • สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ไม่เกินร้อยละ 20 ของพื้นที่
 • สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม ไม่เกินร้อยละ 10 ของพื้นที่
 • สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย ไม่เกินร้อยละ 30 ของพื้นที่

นอกจากข้อจำกัดข้างต้นแล้ว ยังมีข้อจำกัดอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 เช่น การกำหนดความสูงของอาคาร การกำหนดพื้นที่จอดรถ การกำหนดระยะร่น เป็นต้น

5. เขตพื้นที่สีม่วง

ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 หมายถึง ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ให้ประโยชน์ส่วนใหญ่ เพื่อการอุตสาหกรรมและเก็บสินค้า คลังสินค้า เหมาะสำหรับภาคธุรกิจที่สุด กรณีใช้ประโยชน์อื่นในพื้นที่ ต้องไม่เกิน 20% ของประเภทที่ดินนี้

นอกจากนี้ ที่ดินประเภทสีม่วงยังมีการสนับสนุนประเภทย่อย ตามข้อแม้บางประการของกฎหมาย ดังนี้

 • สุสาน อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการสุสานและฌาปนสถานได้ แต่ต้องอยู่ห่างจากเขตที่เป็นแหล่งชุมชน แหล่งน้ำ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 200 เมตร
 • โรงแรม อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการโรงแรมได้ แต่ต้องอยู่ห่างจากเขตที่เป็นแหล่งชุมชน แหล่งน้ำ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 100 เมตร
 • โรงมหรสพ อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการโรงมหรสพได้ แต่ต้องอยู่ห่างจากเขตที่เป็นแหล่งชุมชน แหล่งน้ำ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 500 เมตร
 • ที่ดินจัดสรรเพื่ออยู่อาศัย ห้องพัก หรืออาคารชุด อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการที่ดินจัดสรรเพื่ออยู่อาศัย ห้องพัก หรืออาคารชุดได้ แต่ต้องอยู่ห่างจากเขตที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 500 เมตร เว้นแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของโรงงาน สถานรับเลี้ยงเด็ก คนชรา และสถาบันการศึกษา

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่สีม่วง จะต้องขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก่อน โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566

ข้อจำกัดการใช้งานอื่น 

เขตพื้นที่สีม่วงอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการสุสาน โรงแรม โรงมหรสพ ที่ดินจัดสรรเพื่ออยู่อาศัย ห้องพัก หรืออาคารชุดได้ แต่ต้องอยู่ห่างจากเขตที่เป็นแหล่งชุมชน แหล่งน้ำ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 200, 100, 500 เมตร ตามลำดับ เว้นแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของโรงงาน สถานรับเลี้ยงเด็ก คนชรา และสถาบันการศึกษา

6. เขตพื้นที่สีม่วงอ่อน

ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 หมายถึง ที่ดินประเภทคลังสินค้า การเก็บและขนถ่ายสินค้าเพื่อการขนส่งในระดับภูมิภาคเอเชีย เหมาะสำหรับภาคขนส่งมากที่สุด กรณีใช้ประโยชน์อื่นในพื้นที่ ต้องไม่เกิน 20% ของประเภทที่ดินนี้เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ที่ดินประเภทสีม่วงอ่อนยังมีการสนับสนุนประเภทย่อย ตามข้อแม้บางประการของกฎหมาย ดังนี้

 • คลังสินค้า อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการคลังสินค้า การเก็บและขนถ่ายสินค้าเพื่อการขนส่งในระดับภูมิภาคเอเชียได้
 • ที่พักอาศัย อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการที่พักอาศัยได้ แต่ต้องอยู่ห่างจากเขตที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 500 เมตร เว้นแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของคลังสินค้า
 • อาคารชุด อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอาคารชุดได้ แต่ต้องอยู่ห่างจากเขตที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 500 เมตร เว้นแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของคลังสินค้า

ข้อจำกัดการใช้งานอื่น 

ในขณะที่เขตพื้นที่สีม่วงอ่อนอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการที่พักอาศัยและอาคารชุดได้ แต่ต้องอยู่ห่างจากเขตที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 500 เมตร เว้นแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของคลังสินค้า 

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่สีม่วงอ่อน จะต้องขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก่อน โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566

สรุปแบบเข้าใจง่ายๆ เขตพื้นที่สีม่วงอ่อนเหมาะกับผู้ที่ประกอบธุรกิจประเภทขนส่งมากที่สุด เนื่องจากมีการสนับสนุนให้สร้างคลังสินค้าโดยเฉพาะ การจัดสรรพื้นที่ในเขตสีนี้จะง่ายต่อการขนส่งอีกด้วย

7. เขตพื้นที่ สีเขียวอ่อน

เขตพื้นที่สีเขียวอ่อนตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 หมายถึง ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ประโยชน์ส่วนใหญ่ เพื่อการนันทนาการ การเลี้ยงสัตว์ และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เขตพื้นที่สีเขียวอ่อนแบ่งย่อยออกเป็น 3 ประเภทย่อย ตามรหัสกำกับ ได้แก่ ย.11, ย.12, และ ย.13

ข้อจำกัดการใช้งานของเขตพื้นที่สีเขียวอ่อน สรุปได้ดังนี้

 • สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ไม่เกินร้อยละ 20 ของพื้นที่
 • สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย ไม่เกินร้อยละ 20 ของพื้นที่

นอกจากข้อจำกัดข้างต้นแล้ว ยังมีข้อจำกัดอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 เช่น การกำหนดความสูงของอาคาร การกำหนดพื้นที่จอดรถ การกำหนดระยะร่น เป็นต้น

8. เขตพื้นที่ สีเขียวเข้ม

เขตพื้นที่สีเขียวเข้มตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 หมายถึง ที่ดินประเภทป่าไม้ ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เหมาะสำหรับการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เขตพื้นที่สีเขียวเข้มแบ่งย่อยออกเป็น 3 ประเภทย่อย ตามรหัสกำกับ ได้แก่ ย.14, ย.15, และ ย.16

ข้อจำกัดการใช้งานของเขตพื้นที่สีเขียวเข้ม สรุปได้ดังนี้

 • สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ไม่เกินร้อยละ 10 ของพื้นที่
 • ไม่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย

นอกจากข้อจำกัดข้างต้นแล้ว ยังมีข้อจำกัดอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 เช่น การกำหนดความสูงของอาคาร การกำหนดพื้นที่จอดรถ การกำหนดระยะร่น เป็นต้น

ตัวอย่างของอาคารที่สามารถก่อสร้างได้ในพื้นที่สีเขียวเข้ม ได้แก่ อาคารสำหรับกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เช่น สถานีวิจัย หอดูนก เป็นต้น

ผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่สีเขียวเข้ม จะต้องขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก่อน โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566

9. เขตพื้นที่ สีน้ำเงิน

เขตพื้นที่สีน้ำเงินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 หมายถึง ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ เป็นที่ดินสำหรับการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและปรับปรุงระบบเกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์

เขตพื้นที่สีน้ำเงินแบ่งย่อยออกเป็น 2 ประเภทย่อย ตามรหัสกำกับ ได้แก่ ย.17 และ ย.18

ข้อจำกัดการใช้งานของเขตพื้นที่สีน้ำเงิน สรุปได้ดังนี้

 • ไม่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
 • ตัวอย่างของอาคารที่สามารถก่อสร้างได้ในพื้นที่สีน้ำเงิน ได้แก่ อาคารสำนักงานของหน่วยงานราชการ อาคารสถานีไฟฟ้า อาคารสถานีประปา อาคารสถานีสูบน้ำ อาคารโรงกำจัดขยะ เป็นต้น

ผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่สีน้ำเงิน จะต้องขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก่อน โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566

แนะนำ โกดังสำเร็จรูป ที่คุ้มที่สุด และครบวงจร 

ถ้าคุณกำลังมองหาโกดังให้เช่า ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ พร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจคุณ

ขอนำเสนอ Park Factory หนึ่งในผู้ให้บริการเช่าโกดังในจังหวัดกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล มาพร้อมกับโครงการที่ทันสมัย จัดตั้งถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย ทำเลดี โกดัง พร้อมสำนักงาน และสิ่งอำนวยความสะดวก ปลอดภัยอีกมากมายให้เลือก 

สามารถเข้าชมโครงการของเราทั้งหมดได้ที่ : โกดัง Park Factory

Scroll to Top