10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการ EEC
เป้าหมายสูงสุดของโครงการ EEC คือการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีที่สุด และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และจะเป็นแรงส่งให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่โมเดล Thailand 4.0 โดยสมบูรณ์ ซึ่งจะยกระดับให้ไทยเป็นประเทศรายได้สูงหรือประเทศพัฒนาแล้วได้ภายในปี 2575 ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
.
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

กลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) คือ อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพความเชี่ยวชาญในการผลิต และเป็น อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ แต่ยังขาดการพัฒนาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
กลุ่มที่ 2 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) คือ กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเข้มข้น กลุ่มนี้มีความสามารถในการเติบโตต่อไปในอนาคตสูง แต่เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมใหม่ ยังมีผู้ประกอบการน้อย กลุ่มอุตสาหกรรมยังไม่เข้มแข็ง จึงต้องมีการพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความ “โครงการ EEC : ความหวังใหม่ในการพลิกฟื้นวัฏจักรการลงทุน” ของ คุณณัชพล จรูญพิพัฒน์กุล ครับ http://bit.ly/2Kp3VoF