4 ข้อกฎหมายที่ผู้ประกอบการต้องรู้ ก่อนตัดสินใจสร้างโกดัง

หากใครที่สนใจอยากที่จะก่อสร้างโกดังสักแห่งอาจไม่ใช่เรื่องง่าย ก่อนตัดสินใจสร้างโกดัง ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษา เข้าใจในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติโรงงาน การจัดการขยะมูลฝอย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการอย่างถูกต้องและป้องกันปัญหา ความเสียหาย และดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2531

เป็นกฎหมายหลักที่ควบคุมการออกแบบ ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร เพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย ความสะดวก และความสวยงาม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2531 

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2531 ดังนี้

 • ประเภทของอาคาร : แบ่งอาคารออกเป็น 5 ประเภท คือ อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชยกรรม อาคารสาธารณะ อาคารอุตสาหกรรม และอาคารอื่นๆ
 • หลักเกณฑ์การออกแบบ : กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน การออกแบบ ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร อาคารต้องมีความปลอดภัย มั่นคง สวยงาม เหมาะสมกับการใช้งาน
 • วัสดุ : กำหนดชนิด คุณภาพ มาตรฐานของวัสดุที่ใช้ก่อสร้างอาคาร เพื่อความปลอดภัย ความมั่นคง ทนทาน
 • ขนาด : กำหนดขนาด พื้นที่ ของอาคาร ห้อง ช่องทางเข้าออก เพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย การระบายอากาศ แสงสว่าง
 • ระยะห่าง : กำหนดระยะห่างระหว่างอาคาร อาคารกับถนน เพื่อความปลอดภัย ป้องกันอัคคีภัย แสงสว่าง การระบายอากาศ
 • ใบอนุญาต : ผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนดำเนินการ

การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2531 มีโทษดังนี้

 • ปรับ : ปรับไม่เกินห้าแสนบาท
 • จำคุก : จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • อาคารถูกสั่งให้รื้อถอน : กรณีฝ่าฝืนอย่างร้ายแรง อาคารอาจถูกสั่งให้รื้อถอน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2562 

เป็นกฎหมายที่ควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน เพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2562 ดังนี้

 • นิยามความหมายของ “โรงงาน” : สถานที่ที่ใช้เครื่องจักร เครื่องยนต์ หรือพลังงานอื่น ประกอบกิจการผลิต ดัดแปลง ซ่อมแซม ประกอบ บรรจุหีบห่อ สินค้า หรือประกอบกิจการอื่น ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย รบกวนสุขภาพ หรือสิ่งแวดล้อม
 • ประเภทของโรงงาน : แบ่งโรงงานออกเป็น 3 ประเภท คือ โรงงานจําพวกที่ 1 โรงงานจําพวกที่ 2 และโรงงานจําพวกที่ 3 ขึ้นอยู่กับความเสี่ยง อันตราย ต่อความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
 • การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน : ผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จากกรมสวัสดิการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ก่อนดำเนินการ
 • มาตรฐานความปลอดภัย : กำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม สำหรับโรงงาน เช่น การป้องกันอัคคีภัย การป้องกันอุบัติเหตุ การจัดการสารอันตราย การบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย
 • การควบคุมกำกับดูแล : กรมสวัสดิการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบ โรงงาน ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานความปลอดภัย
 • โทษ : การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2562 มีโทษปรับ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ

พระราชบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2550

เป็นกฎหมายหลักที่ควบคุมการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2550

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2550 ดังนี้

 • นิยามความหมายของ “ขยะมูลฝอย” : เศษวัตถุ สิ่งของ ที่ไม่ต้องการแล้ว เกิดขึ้นจากการประกอบกิจกรรมต่างๆ
 • หลักการจัดการขยะมูลฝอย : เน้นการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ นำกลับมาใช้ใหม่ รีไซเคิล และกำจัดอย่างถูกวิธี
 • แผนการจัดการขยะมูลฝอย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนการจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่รับผิดชอบ
 • ความรับผิดชอบ: ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และประชาชน มีหน้าที่จัดการขยะมูลฝอยที่ตนสร้างขึ้น อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอย : กำหนดมาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอย เช่น การคัดแยกขยะ การกำจัดขยะติดเชื้อ การกำจัดขยะอันตราย
 • โทษ : การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2550 มีโทษปรับ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโกดังเพิ่มเติม

นอกจากกฎหมายหลักที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโกดัง ดังนี้

1. พระราชบัญญัติแผนและผังเมือง พ.ศ. 2562

 • กฎหมายกำหนดการใช้ที่ดิน ควบคุมการก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่ต่างๆ
 • โกดังต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ถูกต้องตามผังเมือง
 • ต้องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ก่อสร้างอาคาร จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า พ.ศ. 2562

 • กฎหมายกำหนดมาตรฐานสินค้า สถานที่ผลิตสินค้า เพื่อความปลอดภัย สุขภาพ ผู้บริโภค
 • โกดังที่ใช้เก็บสินค้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น ความสะอาด อุณหภูมิ ความชื้น การป้องกันแมลงสัตว์

3. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2537

 • กฎหมายคุ้มครองสิทธิสวัสดิการความปลอดภัย สุขภาพ ของลูกจ้าง
 • โกดังต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มีสุขอนามัย เพียงพอ เช่น ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

4. กฎหมายภาษีอากร

 • โกดังที่ใช้ประกอบธุรกิจ ต้องเสียภาษีอากรธุรกิจ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประเภทธุรกิจ รายได้
 • ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนภาษี เสียภาษี ตามกำหนดเวลา

ก่อนจะตัดสินใจสร้างโกดังเราควรศึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างให้ถูกต้องตามผังเมือง การขออนุญาตใช้ที่ดินอย่างถูกต้อง เพื่อให้ธุรกิจของเราเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดต่าง ๆ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงเรื่องระบบสภาพแวดล้อมเพื่อให้พนักงานว่ามีสุขอนามัยที่ดี ข้อกฎหมายมีความสำคัญมากในการสร้างโกดังเพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินต่อได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

บทความที่เกี่ยวข้อง

PARK FACTORY ผู้ให้บริการการขายโกดัง และให้เช่าโกดังโรงงานสำหรับ SME ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

หากคุณกำลังมองหาโกดังคลังสินค้า ที่ Park Factory เราเป็นผู้ให้บริการโกดังโรงงานสำหรับ SME ด้วยโครงการสีเขียว สภาพแวดล้อมสวยงามน่าอยู่ ให้ความสำคัญในทุกรายละเอียดของโกดังทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างอาคาร หรือ Landscape ออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อให้ผู้เช่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด → เข้าชมโครงการ

ช่องทางการติดต่อ PARK FACTORY 

ที่ตั้ง : 176 ซอยกาญจนาภิเษก 5 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เบอร์โทรติดต่อ : 092-379-7444, 081-751-4440
อีเมล์ : property.user14@gmail.com
Google Map : https://maps.app.goo.gl/STYgHNRPHGAZZ6SX8

Scroll to Top