ควรแจ้งจดทะเบียนสถานประกอบการไหม หากต้องทำการเช่าโกดังเก็บของ ?

ขั้นตอนการยื่นแจ้งจดทะเบียนสถานประกอบการ

  • ตรวจสอบชื่อสถานประกอบการว่า มีใครจดทะเบียนไปแล้วบ้าง เพื่อไม่ให้ซ้ำกับที่อื่น
  • เตรียมเอกสารที่ใช้ยื่นจดทะเบียนสถานประกอบการ เช่น สำเนาบัตรประชาชนของผู้จดแจ้ง รายละเอียดกิจการ สัญญาก่อตั้ง รูปภาพหลักฐานของสถานประกอบการ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
  • เดินทางไปที่สำนักงานหรือหน่วยงานที่อยู่ในเขตเทศบาลหรือองค์การต่าง ๆ ของราชการในพื้นที่ใกล้เคียงสถานประกอบการ
  • ทำการขอยื่นแบบ ภ.พ. 09 เพื่อทำการแจ้งเพิ่มสถานประกอบการ โดยต้องแจ้งไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนทำการเปิดสถานประกอบการ
  • หลังจากได้รับการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ต้องดำเนินงานตามกฎหมายที่กำหนดไว้ 
  • หากต้องการยกเลิกกิจการสถานประกอบการ ต้องดำเนินการยื่นขอยกเลิกสถานประกอบการภายใน 15 วัน หลังจากปิดกิจการในหน่วยงานราชการที่ทำการยื่นจดทะเบียนไป

ดังนั้น การจดทะเบียนสถานประกอบการ จึงมีความสำคัญในการสร้างรายได้ สร้างงาน และสร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจของประเทศหรือพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งได้ มีผลมากในการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและชุมชนในระยะยาวด้วยการสร้างรายได้กับสถานประกอบการนั้น ๆ โดยไม่ต้องกังวลใด ๆ เลย

Scroll to Top